Reklamace

Reklamační řád

 I. Všeobecná ustanovení  Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s platnými předpisy ČESKÉ REPUBLIKY, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží v zakoupené u společnosti ALL4SURVIVAL, Ing. Martin Křížek, se sídlem Praha 9 Horní Počernice, Náchodská 802/13, identifikační číslo: 72010827, DIČ: CZ8402050492 (dále jen „prodávající“). Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti ALL4SURVIVAL, Ing. Martin Křížek potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

II. Záruka za jakost  Jako doklad o záruce vystavuje společnost ALL4SURVIVAL, Ing. Martin Křížek ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. Lhůta je u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců. U spotřebního zboží (např. potraviny) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. V případě potravin musí kupující dodržet podmínky pro jejich skladování. Reklamované zboží by nemělo být otevřené, kromě případu, kdy je to nezbytně nutné pro zjištění vady Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, o věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. o věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá. o věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. o věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna.

III. Záruční podmínky Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.  Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout. Vždy je nutné vše neprodleně nahlásit prodávajícímu a to na       e-mail info@all4survival.com.     Spotřebitel může oprávněnou reklamaci uplatnit jedním z uvedených způsobů: 1. poštou zasláním reklamovaného zboží na adresu sídla prodávajícího: Ing. Martin Křížek, 19300 Praha Horní Počernice, Náchodská 802/13. 2. e-mailem na adrese: info@all4survival.com Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit: 1. reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) 2. doklad o prodeji zboží (faktura, paragon) 3. podrobný popis závady 4. jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje 5. kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresa, telefonní číslo, e-mail)  Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.   Společnost ALL4SURVIVAL, Ing. Martin Křížek vydá kupujícímu doklad o přijetí zboží do reklamace a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění je předán ihned. Toto potvrzení bude obsahovat datum, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.   
 Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:  o mechanického poškození zboží,  o poškozením elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,  o používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, jakož i jeho nesprávným skladováním  o neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,  o poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,  o zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy  o poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí   Odmítnutí přijetí do reklamace  Společnost ALL4SURVIVAL, Ing. Martin Křížek má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.  

IV. Vyřízení reklamace  V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.  Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Jestliže nebude stanovená lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží, nebo na odstoupení od kupní smlouvy.  V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. Případné rozhodnutí o zamítnutí reklamace je konečné a nebude bez dalšího přezkoumáno, neboť ze strany prodávajícího byly posouzením reklamace a sdělením jeho stanoviska kupujícímu splněny veškeré zákonné požadavky stran vyřízení reklamace. Pokud kupující přesto trvá na tom, že jeho reklamace byla oprávněná, může mu prodávající pouze doporučit, aby se obrátil na nezávislého soudního znalce a nechal si na své náklady vypracovat odborný posudek stanovící příčinu vzniku poškození zboží. V případě, že ze znaleckého posudku budou vyplývat závěry směřující k možnosti přehodnocení reklamace kupujícího, bude se prodávající jeho reklamací dále zabývat, případně její vyřízení předá právnímu oddělení. V opačném případě nechť kupující považuje rozhodnutí o zamítnutí reklamace za definitivní.      

V. Společná ustanovení   Po vyřízení reklamace společnost ALL4SURVIVAL, Ing. Martin Křížek upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.  Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícímu účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si  ALL4SURVIVAL, Ing. Martin Křížek právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat. 

VI. Závěrečná ustanovení  Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.  Tento reklamační řád nabývá účinnosti 11. 7. 2016. Tento Reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.all4survival.com. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb.

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše